یکی دیگر از مباحث گرافیک و صفحه آرایی در کتابخانه پای یگیم مبحث کشیدن اشکال است

پس از فراخوانی و گذاشتن حاقه بی نهایت از دستور زیر برای کشیدن مستطیل استفاده می کنیم:

pygame.draw.rect(Display,(color),(X1,Y1,X2,Y2))

در قسمت بالا Display نام متغیر صفحه و در قسمت  color سه مشخصه رنگ و X1,Y1,X2,Y2  به ترتیب مختصات نقطه بالا سمت چپ مستطیل و نقطه پایین سمت راست مستطیل است.

از دستور زیر برای کشیدن دایره استفاده می کنیم:

pygame.draw.circle(Display,(color),(X1,Y1,R))

در قسمت بالا Display نام متغیر صفحه و در قسمت  color سه مشخصه رنگ و X1,Y1,R به ترتیب مختصاتمرکز دایره  و طول شعاع آن است.

از دستور زیر برای کشیدن خط استفاده می کنیم:

pygame.draw.line(Display,(color),(X1,Y1,X2,Y2))

در قسمت بالا Display نام متغیر صفحه و در قسمت  color سه مشخصه رنگ و X1,Y1,X2,Y2 به ترتیب مختصات دو سر خط است.

نکته:این سه دستور دستور های پایه بوده و بقیه اشکال با این دستور ها کشیده می شود و برای حرکت یک شکل کافیستد در مختصات نقاط آن شکل متغیر بگذارید و آن را افزایش یا کاهش دهید.

تمرین:یک دایره و مستطیل بکشید که مستطیل درون دایره محاط شده باشد و دایره و مستطیل بدون اینکه از صفحه یا از هم بیرون بیایند طول صفحه را طی کنند.