قابل توجه تمامی دوستان عزیز:در صورتی که ما ببینیم مطالبی که ما برای جمع آوری شان نزدیک به 1یا 2 ساعت وقت صرف می کنیم برای شما عزیزان کاربردی ندارد و یا شما تمارین و تکالیف آن را به ماارسال نمی کنید ما هم به کلی این آموزش ها را تعطیل می کنیم.تنها با یک جست و جو ساده می توانید ببینید که تها مرجع فارسی برای آموزش زبان برنامه نویسی پایتون ما هستیم.

پاسخ سوال:

import pygame
from pygame.locals import*
disp=pygame.display.set_mode((400, 300)) 
pygame.display.set_caption('helli-python ')
disp.fill((255, 255, 255))
a=0
b=0
c=0
while True:
    disp.fill((a, b, c))
    if c==255:
        c=0
        b+=1
    if b==255:
        b=0
        c+=1
    if c==255:
        break
    c+=1
    pygame.display.update()