در ابتدا و قبل از اعلام تمرین سوم ، راه حل تمرین های دوم و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

تعداد پاسخ های دریافتی صحیح : 0

1- راه حل سوال فهمیدن زوج یا فرد بودن عدد : 

( برای حل این سوال ، شما می بایست باقی مانده تقسیم عدد بر دو را می یافتید . ) 

a=int(input())
if(a%2==0):
print("Zoj")
if(a%2==1):
print("Fard")

2- راه حل سوال چاپ مقلوب عدد ورودی :

( همان طور که می دانید : یکان هر عدد مساوی است با باقی مانده تقسیم همان عدد بر ده . )

a=int(input())
b=a%10
c=(a//10)%10
print(10*b+c)

اما می رسیم به تمرین این هفته :

( این هفته نیز دو تمرین داریم که  در صورت حل هر کدام از سوال ها ، پاسخ هایتان را به جی میل من بفرستید . )

1- دو عدد از کاربر گرفته و آن ها را به توان یکدیگر برساند ( بدون استفاده از علامت توان ** ) .

2- یک عدد از کاربر بگیرد و بگوید چند مقسوم علیه دارد . 

( راهنمایی : برای حل هر دو سوال به استفاده از حلقه نیاز دارید . )

پایدار و پیگیر و پیروز باشید (: