همان طور که در قسمت قبل قول داده بودیم در این آموزش ساخت یک کتابخانه را آموزش می دهیم؛در ابتدا برنامه ی خود را می نویسیم و آن را دارای چند تابع مختلف می کنیم.(آموزش ساخت تابع گفته شده و به زوی تکمیل می شود.)

 

           

 سپس ما آن را با نام Helli_python ذخیره می کنیم.

آن را در فایل گفته شده در قسمت قبل کپی می کنیم.

 همان طورو سپس آن را امتحان می کنیم یعنی ابتدا آن ار فراخوانی و بعد استفاده می کنیم:فقط توجه داشته باشید که قبل تابع فراخوان شده باید نام کتابخانه یا ماژول را بنویسیدیعنی:

f=Helli_python.Helli_plus(2)

 

و در خروجی می بینید که پایتون 4 را چاپ می کند.

رمز عبور فایل فشرده:www.helli-python.blog.ir