در ابتدا و قبل از اعلام تمرین دوم ، راه حل تمرین اول و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

تعداد پاسخ های دریافتی صحیح : 1

فقط جناب آقای « مهربد جوادی » موفق به حل این تمرین شدند .

 راه حل سوال جا به جایی دو متغیر بدون استفاده از متغیر کمکی :

این سوال دو راه دارد : 

1- راه جمع و تفریقی :

a=int(input())
b=int(input())
a=b+a
b=a-b
a=a-b

2- راه ضرب و تقسیمی :

a=int(input())
b=int(input())
a=a*b
b=a/b
a=a/b

اما می رسیم به تمرین این هفته : 

( تصمیم گرفتیم که برای این هفته دو تمرین قرار دهیم ، در صورتی که هر کدام را نوشتید ، آن را به جی میل بنده ارسال نمایید . )

1- ب ب ک یک عدد از کاربر بگیرد و بگوید زوج است یا فرد ؟!

2- ب ب ک یک عدد دو رقمی از کاربر بگیرد و مقلوب آن را چاپ نمایید ( جای یکان و دهگان را عوض کند ) . 

( راهنمایی : از دستور ایف ( if ) برای حل تمرین اول استفاده نمایید . ) 

موفق باشید (: