در ابتدا و قبل از اعلام تمرین پنجم ، راه حل تمرین های چهارم و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

برای سوال شماره یک ، هیچ پاسخ صحیحی به دست ما نرسید . 

اما برای سوال دوم ، یک  پاسخ صحیح داشتم : آقای « امیر رضا رجبی ، کلاس 2/5 مدرسه علامه حلی 1 تهران )

اما می رسیم به راه حل سوالات : 

1- تعداد صفر های یک عدد پنج رقمی : 

a=int(input())
c=0
while(a>0):
if(a%10==0):
c+=1
a=a//10
print(c)

2- مقایسه مجموع یک عدد با خودش : 

a=int(input())
i=1
c=0
while(i<=a):
if(a%i==0):
c=c+i
i=i+1
if(c<a):
print("Kamtar")
if(c>a):
print("Bishtar")
if(c==a):
print("Mosavi")

( چون که هنوز جواب صحیحی برای سوال رندم به دستمان نرسید ، تصمیم گرفتیم همان را به عنوان تمرین پنجم قرار دهیم تا وقت بیشتری برای حل سوال وجود داشته باشد . )

سر بلند باشید (: