در این جلسه با یک نوع تابع با نام « تابع بازگشتی » آشنا می شویم که در خودش خودش را صدا می زند .