در این جلسه ، ما با متغیر و گرفتن مقدار آن از کاربر ، آشنا خواهیم شد .