در این جلسه با سه دستور جدید آشنا خواهیم شد که مکملی هستند برای دستور ایف که جلسه قبل با هم خواندیم .