در این جلسه با تابع و کاربرد های آن آشنا می شوید . 

( دیگر انواع تابع ، به امید خدا در قسمت های بعدی آموزش داده می شود . )