در این جلسه شما با تولید اعداد رندم ( به صورت تصادفی ) آشنا خواهید شد .