در این جلسه که جلسه هفتم آموزش پایتون به صورت تصویری محسوب می شود به بررسی و یادگیری حلقه ها می پردازیم .