در این جلسه با دستور ایف آشنا می شویم که یک دستور شرطی می باشد . ( ایف هم در زبان انگلیسی و هم در پایتون ، به معنای « اگر » است . )