متاسفانه هیچ پاسخ صحیحی برای این سوال به دست ما نرسید ):

- راه حل سوال تاس ها : 

import random
a=0
b=0
c=0
while(a!=6 and b!=6 and c!=6):
a=random.randint(1,6)
b=random.randint(1,6)
c=random.randint(1,6)
print(" Tas 1 = ",a)
print(" Tas 2 = ",b)
print(" Tas 3 = ",c)
if(a==6 and b==6 and c==6):
print(" The End ")
break

همان طور که مشاهده می کنید در خط آخر این برنامه دستور جدیدی به نام « break » وجود دارد :

همان طور که این کلمه در زبان انگلیسی به معنای « شکست » است در پایتون هم همین کار را انجام می دهد . 

یعنی وقتی شرط گفته شده بر قرار شد و تمام تاس ها عدد 6 شدند ، حلقه را می شکند و از آن خارج می شود . 

این دستور در این برنامه آن قدر کاربردی و ضروری نبود اما در آینده لزوم استفاده از آن را خواهید فهمید . 

امیدوارم که یاد گرفته باشید و برایتان مفید بوده باشد . 

خسته نباشید (:

در پناه حق ...